S1 Class Structure and Medium of Instructions 中一班級編制及授課語言

 2016-17

   SUBJECT
科目
1R
一靈
1M
一德
1I
一智
1S
一群
English Language
英國語文
ENG
ENG
ENG
ENG
Literature in English
英語文學
ENG
ENG
ENG
ENG
Chinese Language
中國語文
PTH
PTH
PTH
PTH
Putonghua
普通話
PTH
PTH
PTH
PTH
Japanese
日本語
JAP
JAP
JAP
JAP
Mathematics
數學
ENG
ENG
ENG
ENG
Integrated Science
綜合科學
ENG
ENG
ENG
ENG
Computer Literacy
普通電腦
ENG
ENG
ENG
ENG
Geography
地理
ENG
ENG
ENG
ENG
Music
音樂
ENG
ENG
ENG
ENG
Physical Education
體育
ENG
ENG
ENG
ENG
Liberal Studies
通識教育
CHI
CHI
CHI
CHI
History and Culture
歷史與文化
CHI
CHI
CHI
CHI
Visual Arts
視覺藝術
CHI
CHI
CHI
CHI
Religious Studies
(Christianity)
宗教教育
(基督教)
CHI
CHI
CHI
CHI
 
 
* 為協助學生適應中一階段的學習,建立對學校的歸屬感,並加強英文、中文及數學的學習能力,本校特為升中一新生安排「暑期迎新活動」、「以英語為授課語言銜接課程」、「中英數暑期銜接課程」及「學生及家長迎新日」。

※宣基校園文化: ●聖經為本 ●愛神愛人 ●作鹽作光 ●柔和謙卑 ●全校參與 ●積極思想 ●夢想創建 ●不斷學習 ●接納欣賞 ●紀律與愛 ●跨出校園 ●追求卓越 ●彼此尊重 ●支持成長 ●使命承擔